ISTORIA PERFORMANCE

Performance este revista studentului URA. Prima edi?ie a ap?rut în 2009 în cadrul CS-URA, recent înfiin?at ?i el la data respectiv?. Din 2013, Revista Performance a f?cut un pas înainte în istoria sa ?i a devenit un proiect al Universit??ii, parte a Departamentului de Comunicare ?i PR din URA.

Redactorii Performance sunt studen?i ?i masteranzi URA, indiferent de facultate ?i an de studiu, precum ?i absolven?i care ?i-au dorit s? men?in? strâns? leg?tura cu Universitatea. Revista Performance se adreseaz? tuturor studen?ilor, masteranzilor ?i absolven?ilor Universit??ii, precum ?i tuturor celorlal?i membri ai comunit??ii academice a URA, fiind o revist? generalist? ce combin? utilul cu pl?cutul sau altfel spus, mediul academic cu via?a studen?easc?.

Pentru ei, echipa de redac?ie Performance ?i-a propus s? aduc? în discu?ie cele mai interesante evenimente din Campusul URA ?i din afara acestuia, cele mai eficiente metode de dezvoltare personal? ?i profesional?, precum ?i via?? studen?easc? si social?, într-un format modern ?i online, pentru a fi accesibil oricui, oricum ?i oricând. Totu?i, fiecare edi?ie Performance poate fi parcurs? ?i în format fizic la Sala de Lectur? a Bibliotecii URA sau poate fi achizi?ionat? la comand?.

De ce? Pentru ca performan?a trebuie ob?inut? în orice domeniu al vie?ii noastre, atât profesional, cât ?i personal!

FONDATORII PERFORMANCE

 mihai
alexa
cristian

      MIHAI-IULIAN NAGHI
       ALEXANDRA ENACHE
       CRISTIAN RETEGAN

Alege s? fii informat(?) ?i hai s? ?inem leg?tura constant! LIKE US ON FACEBOOK! Click aici!

Cum s-a n?scut ideea unei reviste a studen?ilor URA?

“În cadrul uneia dintre ?edin?ele noastre de brainstorming am încercat s? vedem cum anume putem îmbun?t??i via?a studen?easc? din cadrul URA ?i atunci ne-a venit ideea de a crea o revist? a studen?ilor URA. Cred c? am reu?it s? cre?m o revist? care s? r?spund? nevoilor studen?e?ti, dar care, în acela?i timp, s? ?i respecte mediul academic din campus.” (Alexandra ENACHE)

Cui se adreseaz? aceast? revist? ?i, mai presus de toate, care este rolul s?u?

“Revista Performance a fost gândit? de la bun început a fi pentru studen?ii Universit??ii Româno-Americane. Rolul revistei îl reprezint? informarea permanent? a acestora cu privire la ceea ce a avut sau va avea loc în universitate ?i în afara sa, precum ?i promovarea valorilor studen?e?ti ?i a talentelor din cadrul Universit??ii, fiind, practic, vocea studen?ilor.” (Mihai NAGHI)

Ce poti spune despre evolu?ia revistei Performance ?

„De fiecare dat? când aud Performance îmi cre?te inima ?i m? cuprinde un sentiment aparte, lucru de care sunt extraordinar de mândru. Cât despre evolu?ia acesteia, pot spune c? sunt foarte fericit! M? bucur? faptul c? în momentul de fa?? Revista Performance are în spate o echip? de redac?ie puternic?, format? din oameni care au înv??at ?i s-au adaptat din mers la cerin?ele cititorului ?i la ceea ce înseamn? munca pentru o revist?.” (Cristian RETEGAN)

editii-performance

STUDEN?II URA DESPRE PERFORMANCE

„Citesc cu bucurie Performance ?i îmi aduc aminte cu pl?cere de perioada în care am fost membru al redac?iei. Îmi place s? v?d c? proiectul merge mai departe ?i apreciez munca depus? de c?tre noua echip?.” (Mihail T?nasie, MM)

„Am început s? citesc Revista Performance la scurt timp dup? ce am început facultatea ?i continui s? o citesc chiar ?i dup? absolvire. Datorit? acesteia am fost mereu informat ?i am aflat foarte multe lucruri interesante ?i utile.” (Teo Com?neanu, DR)

„Am aflat de Performance imediat ce am devenit student al Universit??ii Româno-Americane, în toamna anului 2010. Am citit mereu cu pl?cere revista ?i nu pot s? nu remarc evolu?ia sa de la an la an.” (Alex Cri?u, RCFBII)

„Performance face parte din identitatea studentului URA ?i merit? succesul pentru drumul pe care l-a parcurs. Continua?i s? transforma?i pove?tile de succes ?i evenimentele URA în articole reu?ite.” (Eliza Chiril?, DR ?i Pre?edinte CS-URA)

„Am a?teptat cu mare interes primul num?r Performance din acest an universitar ?i nu am fost dezam?git. Revista s-a întors într-un format modern ?i cu o echip? nou?, dar cel mai important, cu articole interesante ?i de calitate.” (Cezar-Andrei Filip, RCFBII)

„Unul dintre lucrurile pe care le apreciez la Performance ?i pentru care îi felicit pe cei implica?i, este faptul c? oricine g?se?te cel pu?in un articol care s? îl intereseze.” (Oana-Cristina Datcu, ETII)

„Citesc Revista Performance de un an ?i jum?tate. Când am descoperit-o a trezit în mine suficient? curiozitate, astfel încât am început s? citesc ?i numerele mai vechi […] fiecare num?r nou este mai bun ?i mai interesant.” (Diana Matache, MM)

„Performance este revista pe care o citesc de fiecare dat? când am ocazia pentru a g?si unele sfaturi, r?spunsuri sau pentru a m? informa. O recomand cu încredere tuturor studen?ilor ?i nu numai!” (Elena Tomacinschi, DR)

CADRELE DIDACTICE URA DESPRE PERFORMANCE

“Performance este, în opinia mea, unul dintre cele mai reu?ite proiecte ale studen?ilor Universit??ii Româno-Americane […] mii de mul?umiri echipei redac?ionale, indiferent de formula în care s-a reg?sit!” (Ovidiu Folcu?, Rector URA)

„Performance este unul dintre cele mai interesante, creative ?i reu?ite proiecte […] pentru mine Performance este reflexia unui dar ?i unei crea?ii atât de frumoase cum n-am cutezat vreodat? s? sper.” (Doini?a Ciocîrlan, Prorector URA)

“Ca un om care a lucrat în pres? mult timp, v? admir ?i în?eleg greutatea unui asemenea demers.” (?tefan Prun?)

“A?teptam de mult ca aceast? idee s? prind? via??.” (Radu Despa)

“M? bucur c? s-a n?scut aceast? revist? redactat? de un grup de studen?i cu atât de multe calit??i!” (Mihai Sebea)

“Sunt foarte mul?umit? de faptul c? studen?ii Universit??ii Româno-Americane se implic? ?i dau, înc? o dat?, dovad? de «Excelen??» în tot ceea ce fac.” (Alina Oprescu)

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other